Leveringsvoorwaarden

Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych

opracowane przez Stowarzyszenie Hurtowników Florystycznych (Vereniging van

Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten  - VGB) i zdeponowane w Izbie HandlowoPrzemysłowej w Amsterdamie pod numerem 40596609.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert przedstawionych

przez hurtownika  (zwanego dalej  "sprzedającym")  oraz umów zawartych

pomiędzy sprzedającym a klientem (zwanym dalej „kupującym”), jak również do

ich realizacji.

2. Postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków strony muszą

ustalać w formie pisemnej. Mają one pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi

Warunkami.

II OFERTY CENOWE/ UMOWA

1. Złożone oferty cenowe nie wiążą sprzedającego, chyba że jest w nich oznaczony

termin związania ofertą. Jeżeli oferta cenowa zawiera niezobowiązującą

propozycję i zostanie ona przyjęta przez  kupującego, sprzedający ma prawo do

wycofania tej  propozycji w ciągu dwóch dni roboczych od chwili otrzymania

potwierdzenia jej przyjęcia.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wyraźnego zaakceptowania  zamówienia przez

sprzedającego w sposób ogólnie przyjęty w branży.

3. Oferty cenowe są jednorazowe i nie obowiązują  w odniesieniu do kolejnych

zamówień.

III CENY

1. Ceny zostają z reguły ustalone poprzez akceptację zamówienia.

2. Podane ceny są cenami netto loco siedziby sprzedającego.

3. W cenę nie wliczono podatku od  towarów i usług (VAT), ewentualnych należności

celnych przywozowych,  innych podatków i opłat, kosztów kontroli jakości i/lub

badania fitosanitarnego, kosztów załadunku i rozładunku, opakowania,

transportu, ubezpieczenia i tym podobnych.

4. Ceny podane są w euro, chyba że na fakturze wymieniona jest inna waluta.

IV DOSTAWA I TERMIN DOSTAWY

1. Terminy dostaw określone przez sprzedającego są orientacyjne i w przypadku

ich przekroczenia kupujący nie uzyskuje prawa do rozwiązania umowy bądź

odszkodowania, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.

2. Jeżeli sprzedający (częściowo) nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego

zobowiązania, jak najszybciej poinformuje on o tym kupującego. Jeżeli nie

będzie on w stanie dostarczyć całej zamówionej ilości, ma on prawo do

dokonania dostawy częściowej bądź do odroczenia realizacji zamówienia i/lub do dostarczenia innych produktów o takiej samej wartości bądź produktów

podobnego rodzaju w porozumieniu z kupującym.

3. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, jako miejsce dostawy

obowiązuje miejsce składowania lub pomieszczenie przeznaczone do

przetwarzania u sprzedającego, bądź inne miejsce wskazane przez

sprzedającego.

4. Dostawa franco ma miejsce wyłącznie w takim przypadku i w takim zakresie,

w jakim zostało to uzgodnione i potwierdzone przez sprzedającego na fakturze

lub potwierdzeniu zlecenia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień, jeżeli

kupujący nie zapłacił za poprzednią dostawę w terminie zapłaty ustalonym w

umowie.

6. Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionych produktów w ustalonym w umowie

miejscu i czasie, popada w zwłokę i  ponosi odpowiedzialność za ewentualną

utratę jakości na skutek przechowywania towaru. Zamówione produkty

pozostają do dyspozycji kupującego w okresie przechowywania i są

przechowywane na koszt i ryzyko kupującego.

7. Jeżeli jednak po upływie ograniczonego terminu przechowywania, który

można uznać za rozsądny, biorąc pod uwagę rodzaj produktu, nie nastąpił

odbiór przez kupującego i zdaniem sprzedającego ryzyko utraty jakości i/lub

psucie się produktów wymaga interwencji w celu zapobieżenia w możliwie jak

największym stopniu powstaniu szkody, sprzedający ma prawo do sprzedania

danych produktów osobie trzeciej.

8. Niewywiązanie się ze zobowiązania przez kupującego nie zwalnia go

z obowiązku zapłaty pełnej ceny zakupu.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek

niezrealizowania dostawy.

V SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej sprzedający może rozwiązać (częściowo)

umowę bądź odroczyć tymczasowo realizację dostawy.

2. Przez siłę wyższą rozumie się między innymi, lecz nie tylko, zamieszki na terenie

kraju, wojnę, strajk (również u dostawcy), klęski żywiołowe, epidemie, terroryzm,

warunki pogodowe, warunki ruchu drogowego, takie jak na przykład blokady

dróg, roboty drogowe lub korki, pożar, środki zapobiegawcze podjęte przez

organy rządowe lub zdarzenia podobnego rodzaju.

VI OPAKOWANIE

1. Pakowanie odbywa się w sposób ogólnie przyjęty w handlu hurtowym kwiatami i

roślinami i sprzedający decyduje o tym zgodnie z zasadami  dobrych praktyk

handlowych, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.

2. Za opakowania jednorazowe naliczana jest cena pokrywająca koszty.

3. Za opakowania wielorazowe oraz inne trwałe materiały (pudła  kartonowe,

kontenery, wózki piętrowe itd.), które pozostają własnością sprzedającego,

naliczana jest również cena pokrywająca koszty i  opakowania te  podlegają

zwrotowi sprzedającemu. Kosztami transportu zwrotnego obciążany jest kupujący oddzielnie.

Jeżeli przesyłka zwrotna materiału będącego w  należytym  stanie nastąpi

w terminie 30 dni od daty faktury,  należna od kupującego kwota zostanie

pomniejszona  poprzez wydanie stosownej noty kredytowej  o  naliczone  z góry

koszty  za opakowanie, ,ewentualnie  pomniejszone o uzgodnione kwoty  należne

od kupującego za użytkowanie trwałych materiałów.

4. Jeżeli kupujący  nie zwróci  trwałego materiału opakowaniowego (wózków

piętrowych,  kontenerów itd.) użyczonego kupującemu, sprzedający zastrzega

sobie prawo do  obciążenia kupującego kosztami tego materiału oraz  prawo

żądania naprawienia przez kupującego wszelkich wynikających z tego szkód .

5. Jeżeli naliczana jest kaucja, zostaje ona rozliczona po zwrocie danego materiału

będącego w należytym  stanie. Kosztami transportu zwrotnego obciążony zostaje

kupujący.

VII REKLAMACJE

1. Reklamacje  dotyczące widocznych wad dostarczonych produktów należy zgłosić

sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, przy czym w każdym przypadku

nie później niż  w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania. Decydujący jest  w

takim przypadku moment otrzymania zgłoszenia przez sprzedającego. Zgłoszenie

telefoniczne musi zostać potwierdzone  w formie  pisemnej przez kupującego w

ciągu dwóch dni od otrzymania produktów. Poza tym widoczne wady należy

natychmiast zanotować w dokumentach przewozowych w chwili dostarczenia

dostawy.

2. Reklamacje  dotyczące  ukrytych wad dostarczonych produktów należy zgłosić

sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, a jeżeli zgłoszenie nie nastąpi

w formie pisemnej, należy je potwierdzić  na piśmie  w ciągu 24 godzin od

zgłoszenia.

3. Reklamacje muszą zawierać przynajmniej:

a. szczegółowy i dokładny opis wady;

b. informację na temat  ewentualnych innych faktów, na podstawie których

można wywnioskować, że dostarczone produkty są tożsame z produktami

odrzuconymi przez kupującego.

4. Sprzedającemu należy zawsze umożliwić zbadanie  słuszności danych  reklamacji

na miejscu i/lub odbiór dostarczonych towarów. Produkty należy  przekazać  do

jego dyspozycji w oryginalnym opakowaniu.

5. Reklamacje  dotyczące części dostarczonych produktów nie mogą stanowić

podstawy do odrzucenia całej dostawy.

6. Po upływie wyżej wymienionych terminów uznaje  się, że kupujący zaakceptował

dostarczone towary bądź też  fakturę.  Reklamacje nie będą już wówczas

rozpatrywane przez sprzedającego.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkodę poniesioną przez

kupującego, chyba że kupujący udowodni, że sprzedający działał umyślnie lub

że można mu zarzucić rażące niedbalstwo.

2. Wady dotyczące ewentualnych wymogów fitosanitarnych i/lub innych

wymogów obowiązujących w kraju wwozu nie uprawniają kupującego do odszkodowania bądź rozwiązania umowy, chyba że i jedynie w takim zakresie

jak, kupujący poinformował sprzedającego w formie pisemnej o tych

wymogach przed zawarciem umowy.

3. Sprzedający nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności cywilnej za

szkodę powstałą na skutek przerwania produkcji, szkodę powstałą na skutek

opóźnienia, utratę zysku, szkodę powstałą na skutek przestoju bądź inną

szkodę następczą poniesioną przez kupującego. W przypadku, gdyby

sprzedający mimo tego był zobowiązany do wynagrodzenia szkody,

odpowiedzialność cywilna sprzedającego jest wyraźnie ograniczona do kwoty

faktury, bez podatku VAT, należnej za część dostawy, której szkoda ta

dotyczy .

4. O ile nie podano wyraźnie inaczej, dostarczone produkty przeznaczone są

wyłącznie do celów dekoracyjnych i nie nadają się do  spożycia. Sprzedający

zaznacza, że  w razie niewłaściwego użytkowania, konsumpcji, kontaktu i/lub

nadwrażliwości produkty mogą mieć szkodliwe skutki dla ludzi i/lub zwierząt.

Kupujący ma obowiązek przekazania tego ostrzeżenia swoim odbiorcom i zwalnia

sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za roszczenia osób trzecich,

włącznie z użytkownikami końcowymi, dotyczące tych skutków.

IX ZAPŁATA

1. Zapłaty należy dokonać, zgodnie z wyborem sprzedającego:

a. netto gotówką w chwili dostawy lub

b. poprzez dokonanie wpłaty lub przelewu na konto bankowe lub konto w banku

pocztowym  podane przez sprzedającego, w terminie 14 dni od daty faktury

lub

c. poleceniem zapłaty.

Ewentualne koszty bankowe obciążają kupującego.

2. Kupujący nie ma prawa do  potrącenia jakiejkolwiek kwoty  z należnej od niego

ceny zakupu w związku ze stwierdzeniem istnienia roszczenia wzajemnego z jego

strony. Kupujący nie  ma prawa do  odroczenia zapłaty należnej od niego ceny

zakupu na podstawie reklamacji dotyczącej dostarczonych towarów.

3. Kupujący dopuszcza się zwłoki  w każdym przypadku, gdy nie dokona zapłaty  w

ustalonym w umowie terminie. Sprzedający ma wówczas prawo  do rozwiązania

umowy ze skutkiem natychmiastowym, doręczając kupującemu zawiadomienie o

rozwiązaniu  umowy  ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia)

). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek następstwa, jakie

to rozwiązanie umowy może mieć ewentualnie dla kupującego.

4. W przypadku zwłoki ze strony kupującego, sprzedający ma prawo obciążyć

kupującego odsetkami wysokości 1,5% miesięcznie bądź odsetkami ustawowymi,

jeżeli będą one wyższe,  począwszy  od daty upływu terminu zapłaty faktury do

daty całkowitego uiszczenia zapłaty.

5. W przypadku zwłoki ze strony kupującego sprzedający ma również prawo do

obciążenia  kupującego  kwotą straty poniesionej przez  sprzedającego  z tytułu

wahań kursów wymiany walut.

6. Jeżeli  uzyskanie  zapłaty wymaga zaangażowania osób trzecich, związane z tym

koszty sądowe i/lub pozasądowe – wynoszące minimalnie 15%  zaległej kwoty –

są należne w trybie natychmiastowym i ponosi je kupujący.


X ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Wszystkie dostarczone produkty pozostają własnością sprzedającego do chwili

uiszczenia w pełni wszystkich roszczeń ze strony sprzedającego.

2. Do chwili uiszczenia pełnej należności za dostarczone produkty, kupujący nie ma

on prawa do ustanowienia na nich zastawu ani wykorzystania ich w jakikolwiek

inny sposób w celu zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku, gdy osoby trzecie

zajmą lub wyrażą zamiar tych produktów lub będą chciały uzyskać z nich

zaspokojenie swoich roszczeń w jakikolwiek inny sposób, kupujący ma obowiązek

poinformować o tym natychmiast sprzedającego.

3. Przy wykonywaniu przez sprzedającego jego praw wynikających z zastrzeżenia

własności, kupujący za każdym razem tym będzie w pełni współpracował ze

sprzedającym na jego pierwsze żądanie i na własny koszt kupującego. Kupujący

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty, jakie sprzedający poniesie w

związku z zastrzeżeniem własności i  działaniami podejmowanymi w celu jego

realizacji, jak również za wszelkie wynikające z nich bezpośrednie i pośrednie

szkody poniesione przez sprzedającego.

4. W odniesieniu do produktów przeznaczonych na eksport, od chwili przybycia tych

produktów do kraju przeznaczenia do zastrzeżenia własności zastosowanie mają

obowiązujące w kraju przeznaczenia przepisy prawne dotyczące  skutków

zastrzeżenia prawa własności. Wówczas, jeżeli właściwe prawo dopuszcza taką

możliwość, obok postanowień ujętych w punktach od 1 do 3 włącznie obowiązują

także następujące postanowienia:

a) W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania przez kupującego,

sprzedający ma prawo do natychmiastowego przejęcia w swoje posiadanie

dostarczonych produktów, jak również dostarczonych wraz z nimi

materiałów opakowaniowych i transportowych i dysponowania nimi według

własnego uznania. Jeżeli stanowi tak właściwe prawo, implikuje to

rozwiązanie stosownej umowy.

b) Kupujący ma prawo do sprzedaży produktów w ramach normalnego

prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa. Kupujący przenosi

niniejszym na sprzedającego wszystkie swoje prawa i roszczenia, które są i

będą mu należne od osoby trzeciej z tytułu tej sprzedaży. Sprzedający

przyjmuje tę cesję praw i  roszczeń i zastrzega sobie prawo do osobistego

dochodzenia kwoty roszczeń wobec osoby trzeciej z chwilą, gdy kupujący

nie będzie się należycie wywiązywać z obowiązku zapłaty i będzie zalegać z

płatnościami.

c) Kupujący ma prawo do przetwarzania produktów w ramach normalnego

prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa, wraz z produktami

pochodzącymi od sprzedającego lub też nie. Proporcjonalnie do tego, w

jakiej części produkty sprzedającego stanowią część powstałej rzeczy,

sprzedający nabywa prawo (współ)własności w stosunku do tej nowej

rzeczy, które to prawo istniejące w danej chwili oraz powstałe w przyszłości

kupujący przenosi  niniejszym na sprzedającego, a sprzedający je

przyjmuje.

d) Jeżeli prawo  właściwe  stanowi,  że  sprzedający musi  na żądanie  zrzec się

części otrzymanych zabezpieczeń w przypadkach, gdy przekraczają one

o określoną ilość procent należne jeszcze roszczenia, sprzedający dostosuje

się do tego z chwilą, gdy zażąda tego kupujący i jeżeli będzie to wynikać z

ksiąg rachunkowych sprzedającego.


XI PRAWO WŁAŚCIWE/ SPORY

1. Do wszystkich umów i ofert cenowych, do których mają całkowicie lub częściowo

zastosowanie  niniejsze  Ogólne Warunki,  prawem właściwym jest prawo

holenderskie  z  wyraźnym wykluczeniem postanowień konwencji wiedeńskiej o

umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Spory związane z ofertami cenowymi i/lub umowami, do  których mają

zastosowanie  niniejsze  warunki, mogą być przedkładane przez kupującego do

rozpatrzenia wyłącznie w sądzie  holenderskim  posiadającym właściwość

miejscową w obszarze, na którym mieści się siedziba sprzedającego. Sprzedający

ma prawo do zadecydowania według własnego wyboru, że spory zostaną

przedłożone do rozpatrzenia w sądzie posiadającym właściwość miejscową  na

obszarze, na którym mieści się siedziba kupującego.

3. W odstępstwie od postanowień ujętych w  punkcie XI 2., sprzedający i kupujący

mogą umówić się, że ewentualny spór zostanie przedłożony do rozpatrzenia

komisji arbitrażowej działającej zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym

Holenderskiego  Instytutu ds. Arbitrażu (Nederlands Arbitrage-instituut),  której

orzeczenie obie strony akceptują jako wiążące.

XII POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. W  sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach i,

zastosowanie mają również odpowiednie przepisy prawa holenderskiego.

2. W przypadku, gdy jakakolwiek część bądź jakiekolwiek postanowienie niniejszych

Ogólnych Warunków  okazało(-a)by się  nieważna(-e) według prawa

holenderskiego  ze względu na sprzeczność z określonym obligatoryjnym

przepisem prawnym, nadal  wiążące  będą pozostałe postanowienia niniejszych

Ogólnych Warunków.  W miejsce tego nieważnego postanowienia przyjmuje się

taki sposób postępowania, jakby strony uzgodniły ze sobą postanowienie zgodne

ze znaczeniem  tego nieważnego postanowienia bądź postanowienie posiadające

jak najbardziej zbliżone znaczenie, gdyby wiedziały o tym, że  postanowienie to

jest nieważne.

Luty 2009 r.

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie Ogólnych Warunków  dla Hurtowni

Florystycznych sporządzonych w języku holenderskim. W przypadku rozbieżności

rozstrzygająca będzie wersja holenderska.